Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ nr 280 ,,ŁABĘDŹ’’ z dnia 03.06.2017 r

PROJEKT UCHWAŁY ( przyjęty przez Zarząd koła w dniu 18.05.2017)

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO nr 280 ,,ŁABĘDŹ’’

z dnia  03.06.2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 280 ,,ŁABĘDŹ’’ w Mrzeżynie  uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ Nr 280 „Łabędź” z dnia 22.04.2017.

Uwzględniając dyskusję i decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 280 „Łabędź” z dnia 22 kwietnia 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WKŁ Nr 280 „Łabędź”

POSTANOWIŁO:

 1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności zarządu koła w sezonie 2016/2017 przedstawione przez jego członków ;
 2. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok gospodarczy 2016/2017;
 3. Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła;
 4. Udzielić absolutorium wszystkim członkom zarządu koła;
 5. Przyjąć plan łowiecko -hodowlany, plan działania koła oraz budżet koła na sezon 2017/2018 (załączniki do uchwały);
 6. Zatwierdzić protokoły z walnego zgromadzenia członków koła z dnia 10.2016 r. oraz 22.04.2017 r.

I. W sprawach finansowych:

 1. Utrzymać wysokość wpisowego do koła w kwocie pięciokrotności rocznej składki do PZŁ.
 2. Utrzymać składkę członkowską do koła w kwocie 20 zł. miesięcznie. Składkę należy wnosić miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo w terminie do 5-go danego miesiąca lub kwartału skarbnikowi koła w kasie lub na rachunek bankowy koła.
 3. Określić termin płatności do kasy koła składki rocznej na rzecz PZŁ jednorazowo do 15 grudnia ;
 4. 4. Zwolnić członków zarządu  oraz gospodarza  łowiska z opłaty składki członkowskiej na rzecz koła;
 5. Utrzymać 50% ulgę w składce członkowskiej do koła dla członków koła którzy ukończyli 70 lat.  Ulga jest przyznawana od sezonu łowieckiego następującego po ukończeniu 70 lat.
 6. Utrzymywać pogotowie kasowe w kwocie do  2 000,00 zł.
 7. Wypracowany zysk finansowy w sezonie 2017/2018 przeznaczyć na bieżącą działalność statutową koła;
 8. Utrzymać stawkę przeliczeniową za nieprzepracowane godziny na rzecz koła w wysokości 20 zł za godzinę. Zarząd Koła zleca do przepracowania 40 godzin w roku gospodarczym dla każdego myśliwego. Przepracowane godziny zlicza się na podstawie protokołów z czynności gospodarczych dostarczonych przez myśliwych do  łowczego  koła do końca lutego. Ilość nieprzepracowanych godzin wyliczoną na dostarczonych protokołów o przepracowanych przez myśliwych godzinach mnoży się razy 20 zł/godzinę i po podjęciu uchwały przez zarząd oraz powiadomieniu członka koła, który nie przepracował 40 godzin w roku gospodarczym, kwotę tę należy wpłacić do koła nie później niż do dnia 31 marca tj. do końca roku gospodarczego.
 9. Wykonywanie prac na rzecz koła oraz pełnienie dyżurów odbywa się tylko osobiście przez członka koła lub przez osobę zastępującą fizycznie w danym dniu członka koła (w przypadku nie stawienia się przez myśliwego do wykonywania prac). Rozliczeń z osobami zastępującymi myśliwych przy pracach dokonują zatrudniający ich myśliwi. Godziny wypracowane ponad minimalną normę 40 godzin rocznie przez jednego myśliwego nie podlegają przekazaniu innemu myśliwemu.Zarząd może zatrudnić na koszt myśliwego, który pomimo powiadomienia nie stawił się w danym dniu do wykonywania prac lub na dyżur osobę zastępującą go. Koszt zatrudnienia w kwocie określonej w pkt. I ppkt.8 ponosi myśliwy, który nie stawił się do prac lub na dyżur.
 1. Zwolnić członków koła, którzy ukończyli 70 lat od obowiązku przepracowania godzin na rzecz koła. Zwolnienie z obowiązku następuje od sezonu łowieckiego następującego po ukończeniu 70 lat.
 2. Upoważnić zarząd do ustalania zasad refundacji zakupu umundurowania dla myśliwych - członków koła.
 3. Upoważnić skarbnika koła do stosowania kompensaty wzajemnych zobowiązań pomiędzy myśliwym a kołem, ze środków finansowych myśliwego osiągniętych z tytułu przysługujących rekompensat za pozyskanie zwierzyny i odstawienie jej do punktu skupu, rekompensat za pozyskanie drapieżników (lis, jenot, borsuk), umów o dzieło dla których zarząd koła był zleceniodawcą, z krajowych podróży służbowych odbytych własnym środkiem transportu na podstawie umowy z prezesem zarządu koła, bez wliczania diet.Priorytetem w stosowaniu kompensaty jest pokrycie składek członkowskich do koła. W następnej kolejności pokrywane są należności za tusze pobrane na użytek własny oraz inne zobowiązania .Po zrealizowaniu zobowiązań myśliwego wobec Koła, środki pozostające na jego koncie księgowym mogą być wypłacone myśliwemu na jego pisemny wniosek lub pozostać na jego koncie księgowym na rzecz przyszłych zobowiązań.
 1. Upoważnić zarząd Koła do zakupu kontenera do przechowywania karmy dla zwierząt;
 2. Tuszę pozyskanej zwierzyny myśliwy ma prawo zakupić na użytek własny w formie zryczałtowanej  w następującej wysokości :
  • Jeleń łania                 -  250,00 zł
  • Jeleń cielak                -  200,00 zł
  • Sarna koza i koźlak   -  100,00 zł
  • Dzik                             -  150,00 złKażdy myśliwy może w sezonie pobrać  na użytek własny nie więcej niż  trzy dziki, jednego jelenia i jedną sarnę  po uzyskaniu akceptacji  łowczego koła;Po wyczerpaniu  możliwości zakupu zwierzyny w zryczałtowanej formie myśliwy ma prawo zakupić ją na użytek własny w  wysokości  100% ceny obowiązującej w dniu sprzedaży w jednym z  punktów  skupu w danej klasie, którą określa osoba dokonująca oględzin . Należność za zakupioną tuszę należy wpłacić do kasy koła w ciągu 14 dni od jej pozyskania.
 1. Podstawą obciążenia myśliwego za sprzedaną mu tuszę, jest „Protokół oględzin tuszy zwierzyny pobranej na użytek własny” - będący jednocześnie świadectwem pochodzenia zwierzyny, określający myśliwego, datę i miejsce pozyskania, rodzaj zwierzyny, wagę i klasę tuszy, podpisany przez Łowczego, a w razie jego  nieobecności przez innego członka Zarządu, który dokonywał oględzin zwierzyny.
 2. Zezwalać zaproszonym gościom wykonującym polowanie w obwodzie łowieckim koła na zakup tuszy upolowanej zwierzyny, tylko dzika, za 100% jej wartości wg. ceny obowiązującej w danym dniu w najbliższym punkcie skupu dziczyzny. Może on zakupić na użytek własny tylko 1 sztukę dzika w sezonie.Zaproszonemu gościowi, który wyraża chęć pobrania zwierzyny na użytek własny wystawia się  „Protokół oględzin tuszy zwierzyny pobranej na użytek własny”-będący jednocześnie świadectwem pochodzenia zwierzyny oraz podstawą do wystawienia faktury za pobraną zwierzynę. W tym celu myśliwy zapraszający na polowanie jest zobowiązany podać skarbnikowi koła, w terminie 5 dni od daty wystawienia protokołu pobrania zwierzyny na użytek własny, wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury.W przypadku, jeśli zaproszony przez myśliwego gość nie zapłacił za pobraną na użytek własny zwierzynę, w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o wystawieniu protokołu, księgowość koła obciąża zapłatą za pobraną zwierzynę myśliwego, który był zapraszającym.
 1. Wypłacać członkom koła rekompensatę za pozyskaną zwierzynę płową - nietrofealną i dzika, odstawianą do punktu skupu w wysokości 15%  oraz za pozyskanie na polowaniu indywidualnym lisa, jenota, borsuka w wysokości 30 zł przy zachowaniu kryteriów poświadczających odstrzał określonych przez Zarząd Koła.Nie wypłacać natomiast  rekompensaty za zwierzynę  pozyskaną  z naruszeniem zasad określonych w regulaminie polowań oraz etyki łowieckiej.  Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd koła.
 1. Zarząd Koła jest upoważniony do zagospodarowania tusz zwierzyny wg własnej decyzji na potrzeby Kola w ilościach określonych w uchwale WZ na dany rok. Myśliwemu który zwierzynę pozyskał i przekazał do dyspozycji Zarządu wypłaca się rekompensatę, jak przy sprzedaży do punktu skupu, ustalaną każdego roku przez Walne Zgromadzenie.
 2. Wszystkie koszty związane z utylizacją pozyskanej zwierzyny, która jest zarażona włośnicą lub inną chorobą uniemożliwiającą jej wprowadzenie do obrotu pokrywa koło łowieckie.
 3. W przypadku powstania deficytu budżetowego, różnicę między przychodem a wydatkami pokryć z  nadwyżki finansowej uzyskanej w danym roku gospodarczym lub posiadanych lokat.

II. W sprawach gospodarki łowieckiej:

 1. Utrzymać następujące zasady wydawania pozwoleń na polowania indywidualne oraz zagospodarowania pozyskanej zwierzyny:

     1.1  Pozwolenia na wykonywanie polowania indywidualnego wydawane są bez ograniczeń i na  równych prawach wszystkim członkom koła nieposiadającym zaległości finansowych oraz wykonujących zadania zlecone przez zarząd koła i którzy posiadają ważne zaświadczenie o sprawdzeniu stanu technicznego broni i wzięciu  udział w treningu strzeleckim i przystrzelaniu broni;

    1.2  Pozwolenia wydaje z upoważnienia zarządu łowczy koła. Pozwolenia wydawać od początku sezonu polowań na dany gatunek zwierzyny zgodnie z kalendarzem polowań i planem hodowlanym. Pozwolenie na pozyskanie kolejnego  jelenia byka wydawać myśliwym – selekcjonerom po 10 października;

    1.3   Pozwolenia na polowanie indywidualne dla zaproszonych gości wydawać na okres nie dłuższy niż 14 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 14 dni. Myśliwy na polowanie indywidualne, wykonywane w danym dniu, ma prawo zaprosić jednego gościa. Myśliwy zapraszający gościa na polowanie indywidualne wykonuje polowanie w sektorze wspólnie z gościem i ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Wpisu do książki dokonuje myśliwy zapraszający;

      1.4  Myśliwy, który po zakończeniu polowania zgłasza chęć pobrania tuszy na użytek własny, okazuje tuszę łowczemu a w razie jego  nieobecności innemu członkowi zarządu,  który podejmuje decyzję o sprzedaży zwierzyny na użytek własny. Wystawia „Protokół oględzin tuszy zwierzyny pobranej na użytek własny” - będący jednocześnie świadectwem pochodzenia zwierzyny - będący podstawą do pobrania i dalszego dysponowania tuszą zwierzyny pobieranej na użytek własny  przez myśliwego;

     1.5  Tusza nie zakupiona przez myśliwego, musi być przez niego dostarczona do punktu skupu  wskazanego przez Zarząd Koła w stanie oczyszczonym wraz z podrobami wymaganymi przez punkt skupu oraz zgłoszona w ciągu 24 godzin Łowczemu Koła;

    1.6  Za sztuki zaparzone nie uznane przez skup oraz za sztuki strzelane, a nie podniesione -obciążony zostaje myśliwy jak za sztukę wziętą na użytek własny;

    1.7  Tuszę zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką

 łowiecką przekazać bezpłatnie myśliwemu, który ją pozyskał;

    1.8   Stwierdzenia pozyskania tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej dokonuje łowczy  w przypadku polowania indywidualnego  oraz prowadzący polowanie   na polowaniu zbiorowym;

    1.9   Trofeum zwierzyny grubej pozyskanej zgodnie z zasadami selekcji, wykonywania polowania i etyką łowiecką staje się własnością myśliwego;

    1.10   Trofeum zwierzyny grubej pozyskanej z naruszeniem zasad selekcji, wykonywania polowania lub etyki łowieckiej stanowi własność koła;

    1.11 Trofeum samców zwierzyny płowej wycenione przez komisję oceny, które skutkuje zawieszeniem myśliwego w prawie do wykonywania polowania stanowi własność koła;

 1. Wiosenno – letnie (do 31 sierpnia )pozyskiwanie dzików może być dokonywane wyłącznie na polach i łąkach oraz w miejscach występowania szkód łowieckich;Pozyskiwanie dzików w innych miejscach w w/w terminie (w lesie i na poletkach) może być prowadzone po uzyskaniu zgody łowczego koła;
 1. Myśliwy mający zamiar urządzać nęcisko ma obowiązek uzyskania zgody łowczego koła;
 2. Myśliwi wykonujący polowanie indywidualne mają obowiązek wpisania się tylko w jeden sektor obwodu. Wyjątek stanowi polowanie na ptactwo i piżmaki. Wpisywać się wolno tylko na czas jednej doby nie dłużej niż do godz. 09.00 dnia następnego; Bezwzględnym obowiązkiem, każdego myśliwego wypisującego się na polowanie indywidualne na zwierzynę inną niż piżmaki i ptactwo – w przypadku, jeśli w ten sektor wypisał się już inny myśliwy – przed wypisaniem, jest nawiązanie z nim osobistego kontaktu i ustalenie miejsca wykonywania polowania, przed jego rozpoczęciem.
 3. Myśliwy przed wpisaniem się w łowisko winien zapoznać się z zapisami w zeszycie uwag o łowisku oraz ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń, gdzie zamieszczone są komunikaty Zarządu Koła dot.  m.in. szkód łowieckich, dyżurów oraz z wykazem zwierzyny pozostałej do pozyskania.
 4. Walne Zebranie Koła upoważnia wszystkich myśliwych będących członkami WKŁ nr 280 "Łabędź" do wypisywania innych członków koła w książce pobytu na polowaniu indywidualnym.
 5. W miarę potrzeb finansowych upoważnić Zarząd Koła do organizacji polowań  komercyjnych.  Ilość  zwierzyny  oraz  liczbę polowań określi Zarząd Koła w zależności od potrzeb przyjmując spośród planu pozyskania rogaczy sprzedaż do 50% sztuk;              
 6. Kontynuować introdukcję bażanta i kuropatwy .

III. W sprawach organizacyjnych:

 1. Zobowiązać zarząd koła do bieżącego uaktualniania strony internetowej;
 2. Utrzymać gospodarza łowiska ;
 3. Utrzymać dotychczasową ilość telefonów komórkowych do zabezpieczenie działalności statutowej  zarządu koła w ramach środków określonych w budżecie koła;
 4. Przeznaczyć do 10 dzików, 2 jelenie i  2 sarny w sezonie  2017/2018 na użytek własny koła, w celu zabezpieczenia imprez łowieckich, polowań i innych przedsięwzięć;
 5. Upoważnić zarząd koła do wyróżnienia po zakończeniu sezonu łowieckiego, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, myśliwych za pozyskanie największej ilości zwierzyny, za pozyskanie największej ilości dzików oraz za pozyskanie największej ilości drapieżników
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia ;
 7. Przyjętą uchwałę opublikować  na stronie internetowej bez jej powielania dla członków koła;

 

Załączniki

Plik Opis Data dodania
doc Projekt Uchwały NWZ WKŁ Łabędź 03.06.2017 10 sierpnia 2017 17:45