Informacja o Walnym Zgromadzeniu w dn. 22 kwietnia 2017 r.

Wszyscy członkowie
WKŁ nr 280``Łabędź` z w Mrzeżynie

ZAWIADOMIENIE O OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

Koledzy Myśliwi!

         Na podstawie & 55 i 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Wojskowego Koła  Łowieckiego nr 280 ``Łabędź`` w Mrzeżynie  zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie członków koła.  Zebranie odbędzie się 22 kwietnia .2017 r./ sobota /  o godz. 10 00  w Mrzeżyńskim Centrum Sportu przy ul. Tysiąclecia 32 a. w Mrzeżynie. Zarząd Koła przypomina, że w związku          z   & 168 statutu uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu, a w myśl & 52 członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście. Ponadto wg uregulowań obowiązującego statutu, w przypadku braku 50 % frekwencji nie może być wyznaczany drugi termin w tym samym dniu.  W takim przypadku walne zgromadzenie musi być zwołane ponownie z zachowaniem wymogów & 57 i 58 statutu. W związku z tym zarząd Koła  prosi kolegę o potraktowanie poważnie obowiązku jakim jest uczestnictwo w pracach organów zrzeszenia, do którego kolega należy ( & 11 pkt. 1 statutu). Protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia jest do wglądu u sekretarza koła, kol Grzegorza Cieszyńskiego oraz będzie wystawiony od godz. 9 30  na sali obrad.

Porządek obrad:

1.Otwarcie walnego zgromadzenia

2.Sprawdzenie prawomocności obrad

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia

4.Odczytanie porządku obrad

5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia

  1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7.Sprawozdanie z działalności Zarządu za miniony rok gospodarczy w kolejności;

    - sprawozdanie Prezesa Zarządu

   -  sprawozdanie Łowczego

   - sprawozdanie Skarbnika

  1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
  2. Dyskusja nad sprawozdaniami
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz z wykonania budżetu za rok ubiegły
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13, Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny

  1. Dyskusja nad planem działalności i projektem budżetu
  2. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny
  3. Wolne wnioski

17.Zakończenie Walnego Zgromadzenia

                Jednocześnie Zarząd  Koła na podstawie & 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tusz ( Dz. U z dnia 15 kwietnia 2005 r.- tekst jednolity po zmianach) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2017 r.  w godzinach  10 00 – 13 00 na strzelnicy w Trzebiatowie odbędzie się sprawdzenie stanu technicznego i  przestrzelanie  broni myśliwskiej. Każdy myśliwy jest zobowiązany posiadać ze sobą wszystkie posiadane jednostki broni myśliwskiej wraz z odpowiednią ilością amunicji ( minimum 3 szt. na każdą jednostkę broni). Myśliwi, którzy nie przystąpią do sprawdzenia stanu technicznego oraz przestrzelania posiadanej broni myśliwskiej nie będą mogli bez spełnienia tego wymogu otrzymać upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych.  Proszę zabrać ze sobą ostatnie upoważnienia do polowania indywidualnego celem przekazania Łowczemu.

                Porządek obrad opracował Zarząd Koła na posiedzeniu  07.04.2017 r

Załączniki

Plik Opis Data dodania
pdf informacja-o-WZ07042017 10 sierpnia 2017 17:21